کدهای اکسز کنترل:

اکسز کنترل

در اکسز کنترل الکترونیکی،

امنیت در زندگی مهم ترین موضوع است.

یکی از اهداف این سیستم برقراری امنیت در فضاهای مختلف است.

در این متن به کدهای اصلی که در اکسز کنترل وجود دارد اشاره می شود. (مانند ان اف پی ای 101، ان اف پی ای 72 و آی بی سی) و توضیح داده می شود که کدها در عمل به چه معنا هستند و نقش آنها در طراحی سیستم بررسی خواهد شد.

منابع اصلی:

کدهای محلی و کدهای شهری از دو یا سه منبع اخذ می گردند.

 اکسز کنترل منابع به قرار زیر هستند:

ان اف پی اِی 101: این کد مربوط به بخش زندگی امن است که شامل حفاظت از افراد درون ساختمان هاست.

ان اف پی اِی 72: این کد برای اعلام حریق ایجاد شده، و در اکسز کنترل کاربرد دارد و باعث بوجود آمدن یکپارچگی بین قفل درب و سیستم هشدار اعلام حریق می شود.

آی بی سی: کد بین المللی ساختمان، این کد برای امنیت ساختمان ها در نظر گرفته شده است.

اهمیت عملکرد درب

گذشته از طبقه بندی ساختمان، عملکرد کنترل کننده درب نیز حائز اهمیت است. نوع درب هایی که در سیستم اکسز کنترل نصب می شوند در زیر توضیح داده شده است:

درهای مربوط به حریق: باز شدن این درب ها بسیار مهم است، این درب ها خطر حریق را محدود می کنند و باید در مقابل آتش مقاوم باشند و سخت افزارشان تغییر نکند.

درب های راه پله:

معمولاً این درب ها قفل هستند، اما قفل این درب ها در هنگام فرار از آتش باید باز شود.

درب هایی که خروج از آنها با تأخیر صورت می گیرد:

این درب ها مربوط به مکان هایی است که درب باید به روی ساکنان قفل باشد (مانند مرکز نگهداری سالمندان) بنابراین عملکرد سیستم توسط کد اداره می شود به این صورت بررسی می کند که زمان تأخیر باز شدن درب چقدر است و یا اینکه کدام درب برای خارج نشدن ساکنان باید بسته بماند.

کاربرد منابع:

آی بی سی (2015): قوانین مربوط به قفل درب، خروج اضطراری، سخت افزارِ خروج اضطراری را توضیح می دهد.

ان اف پی ای 101 (2015):در این منبع نصب اکسز کنترل توضیح داده می شود.

ان اف پی ای 101 (2016) ]دسترسی توسط لاگین شدن[: چگونگی ارتباط درب و سیستم اعلام حریق در این منبع عنوان شده است.